Pliki tekstowe

 1. Przeglądacz plików. Proszę napisać program wyświetlający do strumienia wyjściowego zawartość pliku o nazwie podanej jako parametr programu. Jeżeli został on uruchomiony bez parametrów, program powinien zapytać o nazwę pliku do wyświetlenia. Wyświetlanie powinno odbywać się ze stronnicowaniem — po wyświetleniu 24 wierszy program powinien zatrzymywać się, wypisywać komunikat: Naciśnij Enter by kontynuować…. Po naciśnięciu Entera wyświetlanie powinno być kontynuowane.
 2. Numerator linii. Proszę napisać program kopiujący zawartość źródłowego pliku tekstowego do pliku docelowego, w pliku docelowym na początku każdej linii tekstu powinien być zapisany jej numer zakończony znakiem dwukropka. Program powinien zapytać o nazwy obu plików. Przykład:

  Plik źródłowy

  To jest 
  przykładowy
  plik tekstowy

  Plik docelowy

  1: To jest 
  2: przykładowy
  3: plik tekstowy
 3. Raport magazynowy. Plik tekstowy zawiera w każdej linii informację o towarach przechowywanych w magazynie sklepu internetowego. Są to kolejno: nazwa towaru, ilość (liczba całkowita), cena netto (liczba rzeczywista) oraz wartość podatku VAT wyrażona procentowo. Dane te są rozdzielane znakiem średnika lub przecinka. Przykład:

  Woda mineralna;20;1.6;23
  Woda źródlana,30,0.90,23
  Sok;10;2.50;23

  Proszę napisać program wyprowadzający do strumienia wyjściowego programu raport magazynowy, zbudowany na bazie pliku o powyższym formacie. Każda linia raportu ma zawierać informację o towarze, zawierającą nazwę towaru, ilość, cenę, wartość netto (ilość*cena), wartość brutto (z uwzględnieniem podatku wad ), przedstawioną w następującym formacie:

  Towar      Ilość  Cena   Wartość netto   Wartość brutto
  Woda mineralna  20   1.6   32        39.36
  Woda źródlana  30   0.9   27        33.21
  Sok       10   2.50   25        30.75
  

  Raport ma mieć wiersz nagłówkowy, proszę zaproponować szerokości kolumn zapewniające czytelność. Program ma zapytać użytkownika o nazwę pliku zawierającego dane źródłowe.

 4. Rozdzielacz. Plik tekstowy zawiera w każdej linii informację o osobach. Każda linia zawiera imię, nazwisko, płeć (pojedynczy znak, k lub K oznacza kobietę, m lub M oznacza mężczyznę) oraz adres email. Dane te są rozdzielane spacją lub znakiem średnika lub znakiem przecinka. Przykład:

  Ala Alowska k alaal@poczta.pl
  Ola Olowska K ola123@cos.tam.com
  Wojtek Wojtkowski m wojtek_woj@jakis.serwer.email.pl
  Marek Markowski;M;mareeeek@serwerek.pl
  

  Proszę napisać funkcję:

  void rozdzielacz( String nazwaPliku ) { ... }
  

  która otrzymuje nazwę pliku tekstowego w formacie opisanym powyżej. Zadaniem funkcji jest utworzenie dwóch plików tekstowych: kobiety.txt i mezczyzni.txt do których przepisana zostanie zawartość pliku o nazwie nazwaPliku z rozdziałem wg płci. Do pliku kobiety.txt trafią linie zawierające imiona, nazwiska i emaile kobiet, do pliku mezczyzni.txt trafią linie zawierające imiona, nazwiska i emaile mężczyzn. W obu plikach dane są rozdzielone spacjami. Zakładamy, że zawartość pliku wejściowego jest prawidłowa.

  Dla przykładowych danych powyżej, zawartość plików powinna być następująca:

  kobiety.txt

  Ala Alowska alaal@poczta.pl
  Ola Olowska ola123@cos.tam.com
  

  mezczyzni.txt

  Wojtek Wojtkowski wojtek_woj@jakis.serwer.email.pl
  Marek Markowski mareeeek@serwerek.pl