Demo: pliki binarne

Poniżej przykład wykorzystania plików binarnych (klasa RAF) do przetwarzania liczb typu int oraz double. Do pobrania: projekt NetBeans w formacie zip.

import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;
import java.io.RandomAccessFile;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

public class RAFDemo 
{
  static public void generujPlikInt()
  {
    Random gen = new Random();
    // Wylosuj ile liczb zapisać do pliku, ograniczmy zakres dla testów 
    int ileLiczb = gen.nextInt( 4 ) + 1;
    // Try-with-resource, plik zostanie zamknięty niezależnie od 
    // tego, czy blok try wykona się z powodzeniem czy wystąpi w nim wyjątek.
    try( RandomAccessFile plik = new RandomAccessFile( "int.bin", "rw" ) )
    {
      // Plik mógł istnieć, obcinamy go do pliku pustego.
      plik.setLength( 0 ); 
      
      int liczba;
      System.out.printf( "\nDo wygenerowania: %d\n", ileLiczb );
      
      while( ileLiczb > 0 )
      {  
        // Losowanie liczby
        liczba = gen.nextInt( 5 );
        // Zrzut kontrolny do stdout
        System.out.print( liczba + " " );
        // Zapis liczby do pliku
        plik.writeInt( liczba );

        --ileLiczb;
      }
      // Komunikaty kontrolne
      System.out.printf( "\nWygenerowano plik o rozmiarze (bajty): %d", plik.length() );
      System.out.printf( "\nLiczba zawartych w nim liczb: %d\n", plik.length() / Integer.BYTES );
    } 
    catch( FileNotFoundException ex ) 
    {
      // Tu trafiamy, gdy plik nie istnieje nrLiczby nie udało się go utworzyć
      System.out.print( "Błąd tworzenia pliku." );
    }
    catch( IOException ex ) 
    {
      // Tu trafiamy, gdy nastąpił błąd operacji związanej z plikiem
      System.out.print( "Bład dostępu do pliku." );
    }
  }
  
  static public void pokazPlikInt()
  {
    // Try-with-resource, plik zostanie zamknięty niezależnie od 
    // tego, czy blok try wykona się z powodzeniem czy wystąpi w nim wyjątek.
    try( RandomAccessFile plik = new RandomAccessFile( "int.bin", "r" ) )
    {
      long ileLiczb = plik.length() / Integer.BYTES;
      
      int liczba;
      System.out.printf( "\nDo przeczytania: %d\n", ileLiczb );
      
      while( ileLiczb > 0 )
      {  
        // Odczyt liczby z pliku
        liczba = plik.readInt();
        // Zrzut kontrolny do stdout
        System.out.print( liczba + " " );
        --ileLiczb;
      }
      // Komunikaty kontrolne
      System.out.printf( "\nOdczytano plik o rozmiarze (bajty): %d", plik.length() );
      System.out.printf( "\nLiczba zawartych w nim liczb: %d\n", plik.length() / Integer.BYTES );
    } 
    catch( FileNotFoundException ex ) 
    {
      // Tu trafiamy, gdy plik nie istnieje 
      System.out.print( "Błąd pliku." );
    }
    catch( IOException ex ) 
    {
      // Tu trafiamy, gdy nastąpił błąd operacji związanej z plikiem
      System.out.print( "Bład dostępu do pliku." );
    }
  }

  static public void generujPlikIntDouble()
  {
    Random gen = new Random();
    // Wylosuj ile liczb zapisać do pliku, ograniczmy zakres dla testów 
    int ileLiczb = gen.nextInt( 10 ) + 1;
    // Try-with-resource, plik zostanie zamknięty niezależnie od 
    // tego, czy blok try wykona się z powodzeniem czy wystąpi w nim wyjątek.
    try( RandomAccessFile plik = new RandomAccessFile( "intdouble.bin", "rw" ) )
    {
      // Plik mógł istnieć, obcinamy go do pliku pustego.
      plik.setLength( 0 ); 
      
      int liczbaInt;
      double liczbaDouble;
      System.out.printf( "\nDo wygenerowania: %d\n", ileLiczb );
      
      while( ileLiczb > 0 )
      {  
        // Losowanie liczby int
        liczbaInt = gen.nextInt( 5 );
        // Zrzut kontrolny do stdout
        System.out.print( liczbaInt + " " );
        // Zapis liczby do pliku
        plik.writeInt( liczbaInt );
        // Losowanie liczby double
        liczbaDouble = gen.nextDouble();
        // Zrzut kontrolny do stdout
        System.out.print( liczbaDouble + " | " );
        // Zapis liczby do pliku
        plik.writeDouble( liczbaDouble );

        --ileLiczb;
      }
      // Komunikaty kontrolne
      System.out.printf( "\nWygenerowano plik o rozmiarze (bajty): %d", plik.length() );
    } 
    catch( FileNotFoundException ex ) 
    {
      // Tu trafiamy, gdy plik nie istniej nrLiczby nie udało się go utworzyć
      System.out.print( "Błąd tworzenia pliku." );
    }
    catch( IOException ex ) 
    {
      // Tu trafiamy, gdy nastąpił błąd operacji związanej z plikiem
      System.out.print( "Błąd dostępu do pliku." );
    }
  }
  
  static public void pokazPlikIntDouble()
  {
    // Try-with-resource, plik zostanie zamknięty niezależnie od 
    // tego, czy blok try wykona się z powodzeniem czy wystąpi w nim wyjątek.
    try( RandomAccessFile plik = new RandomAccessFile( "intdouble.bin", "r" ) )
    {
      long ileLiczb = plik.length() / ( Integer.BYTES + Double.BYTES );
      
      int liczbaInt;
      double liczbaDouble;
      
      System.out.printf( "\nDo przeczytania: %d\n", ileLiczb );
      
      while( ileLiczb > 0 )
      {  
        // Odczyt liczby int z pliku
        liczbaInt = plik.readInt();
        // Zrzut kontrolny do stdout
        System.out.print( liczbaInt + " " );
        // Odczyt liczby int z pliku
        liczbaDouble = plik.readDouble();
        // Zrzut kontrolny do stdout
        System.out.print( liczbaDouble + " | " );
        
        --ileLiczb;
      }
      // Komunikaty kontrolne
      System.out.printf( "\nOdczytano plik o rozmiarze (bajty): %d", plik.length() );
      System.out.printf( "\nLiczba zawartych w nim liczb: %d\n", plik.length() / ( Integer.BYTES + Double.BYTES ) );
    } 
    catch( FileNotFoundException ex ) 
    {
      // Tu trafiamy, gdy plik nie istnieje 
      System.out.print( "Błąd pliku." );
    }
    catch( IOException ex ) 
    {
      // Tu trafiamy, gdy nastąpił błąd operacji związanej z plikiem
      System.out.print( "Bład dostępu do pliku." );
    }
  }

  static public void sumaLiczbZPlikuInt()
  {
    // Try-with-resource, plik zostanie zamknięty niezależnie od 
    // tego, czy blok try wykona się z powodzeniem czy wystąpi w nim wyjątek.
    try( RandomAccessFile plik = new RandomAccessFile( "int.bin", "r" ) )
    {
      long ileLiczb = plik.length() / Integer.BYTES;
      
      long suma = 0;
      
      while( ileLiczb > 0 )
      {  
        // Odczyt liczby int z pliku nrLiczby dopisanie do sumy
        suma += plik.readInt();
        --ileLiczb;
      }
      // Komunikaty kontrolne
      System.out.printf( "\nSuma liczb %d", suma );
    } 
    catch( FileNotFoundException ex ) 
    {
      // Tu trafiamy, gdy plik nie istnieje
      System.out.print( "Błąd pliku." );
    }
    catch( IOException ex ) 
    {
      // Tu trafiamy, gdy nastąpił błąd operacji związanej z plikiem
      System.out.print( "Bład dostępu do pliku." );
    }
  }
  
  static public void sumaCoDrugiejLiczbyZPlikuInt()
  {
    // Try-with-resource, plik zostanie zamknięty niezależnie od 
    // tego, czy blok try wykona się z powodzeniem czy wystąpi w nim wyjątek.
    try( RandomAccessFile plik = new RandomAccessFile( "int.bin", "r" ) )
    {
      // Czytamy połowę liczb
      long ileLiczb = ( plik.length() / Integer.BYTES ) / 2;
      
      long suma = 0;
      
      while( ileLiczb > 0 )
      {  
        // Odczyt liczby int z pliku nrLiczby dopisanie do sumy
        suma += plik.readInt();
        // Przeskoczenie kolejnej liczby całkowitej
        plik.seek( plik.getFilePointer() + Integer.BYTES );
        --ileLiczb;
      }
      // Komunikaty kontrolne
      System.out.printf( "\nSuma liczb %d", suma );
    } 
    catch( FileNotFoundException ex ) 
    {
      // Tu trafiamy, gdy plik nie istnieje
      System.out.print( "Błąd pliku." );
    }
    catch( IOException ex ) 
    {
      // Tu trafiamy, gdy nastąpił błąd operacji związanej z plikiem
      System.out.print( "Bład dostępu do pliku." );
    }
  }
  static public void sumaIntZPlikuIntDouble()
  {
    // Try-with-resource, plik zostanie zamknięty niezależnie od 
    // tego, czy blok try wykona się z powodzeniem czy wystąpi w nim wyjątek.
    try( RandomAccessFile plik = new RandomAccessFile( "intdouble.bin", "r" ) )
    {
      long ileLiczb = plik.length() / ( Integer.BYTES + Double.BYTES );
      
      long suma = 0;
 
      while( ileLiczb > 0 )
      {  
        // Odczyt liczby int z pliku nrLiczby połączenie do sumy
        suma += plik.readInt();
        // Przeskoczenie liczby double
        plik.seek( plik.getFilePointer() + Double.BYTES );
        
        --ileLiczb;
      }
      System.out.printf( "\nSuma liczb całkowitych: %d", suma );
    } 
    catch( FileNotFoundException ex ) 
    {
      // Tu trafiamy, gdy plik nie istnieje 
      System.out.print( "Błąd pliku." );
    }
    catch( IOException ex ) 
    {
      // Tu trafiamy, gdy nastąpił błąd operacji związanej z plikiem
      System.out.print( "Bład dostępu do pliku." );
    }
  }

  static public void odwrocLiczbyCalkowite()
  {
    // Try-with-resource, plik zostanie zamknięty niezależnie od 
    // tego, czy blok try wykona się z powodzeniem czy wystąpi w nim wyjątek.
    try( RandomAccessFile plik = new RandomAccessFile( "int.bin", "rw" ) )
    {
      long dlugosc = plik.length();
      long ileDoZmiany = ( plik.length() / Integer.BYTES ) / 2;
    
      // Zamieniamy od początku do połowy, skacząc początek koniec
      for( int nrLiczby = 0; nrLiczby < ileDoZmiany; ++nrLiczby )
      {
        // Liczba z początku nrLiczby liczba z końca
        int buforP, buforK;
        
        // Odczyt liczb, najpierw skok na początek
        plik.seek( nrLiczby * Integer.BYTES );
        buforP = plik.readInt();

        // Teraz skok na koniec
        plik.seek( dlugosc - ( nrLiczby + 1 ) * Integer.BYTES );
        buforK = plik.readInt();

        // Zapis liczb też skok na początek nrLiczby koniec 
        plik.seek( nrLiczby * Integer.BYTES );
        plik.writeInt( buforK );
        plik.seek( dlugosc - ( nrLiczby + 1 ) * Integer.BYTES );
        plik.writeInt( buforP );
      } 
    } 
    catch( FileNotFoundException ex ) 
    {
      // Tu trafiamy, gdy plik nie istnieje 
      System.out.print( "Błąd pliku." );
    }
    catch( IOException ex ) 
    {
      // Tu trafiamy, gdy nastąpił błąd operacji związanej z plikiem
      System.out.print( "Bład dostępu do pliku." );
    }
  }
  
  static public void pokazMenu()
  {
    System.out.print( "\n 1. Generuj plik liczb całkowitych" );
    System.out.print( "\n 2. Pokaż zawartość pliku liczb całkowitych" );
    System.out.print( "\n 3. Generuj plik liczb całkowitych i rzeczywistych" );
    System.out.print( "\n 4. Pokaż zawartość pliku liczb całkowitych i rzeczywistych" );
    System.out.print( "\n 5. Suma liczb z pliku liczb całkowitych" );
    System.out.print( "\n 6. Suma co drugiej liczby z pliku liczb całkowitych" );
    System.out.print( "\n 7. Suma lb całk. z pliku liczb całkowitych i rzeczywistych" );
    System.out.print( "\n 8. Suma lb rzecz. po parzystej lb. całkowitej (z pliku liczb całkowitych i rzeczywistych)" );
    System.out.print( "\n 9. Odwróć kolejność liczb w pliku liczb całkowitych" );
    System.out.print( "\n10. Odwróć kolejność liczb double w pliku liczb całkowitych i rzeczywistych" );
    System.out.print( "\n11. Jak 10 pod warunkiem, ale odwracamy liczbę rzecz. gdzy poprzedzająca liczba całk. jest dodatnia" );
    System.out.print( "\n 0. Koniec\n>> " );
  }
  
  public static void main(String[] args) 
  {
    int wybor;
    Scanner we = new Scanner( System.in );
    
    do
    {
      pokazMenu();
      switch( wybor = we.nextInt() )
      {
        case 1 : generujPlikInt();
             break;
        case 2 : pokazPlikInt();
             break;
        case 3 : generujPlikIntDouble();
             break;
        case 4 : pokazPlikIntDouble();
             break;
        case 5 : sumaLiczbZPlikuInt();
             break;
        case 6 : sumaCoDrugiejLiczbyZPlikuInt();
             break;
        case 7 : sumaIntZPlikuIntDouble();
             break;
        case 8 : // Do zrobienia
             ;
             break;
        case 9 : odwrocLiczbyCalkowite();
             break;
        case 10 : // Do zrobienia
             ;
             break;
        case 11 : // Do zrobienia
             ;
             break;
      }
    }
    while( wybor != 0 );
  }
  
}