Demo: obsługa plików różnych typów

Przykład ilustruje wykorzystanie: tablicy obiektów, plików tekstowych (BufferedReader, BufferedWriter), plików binarnych (RandomAccessFile), plików obiektów (ObjectInputStrea, ObjectOutputStrea), klas StringTokenizer, StringBuilder, funkcji String.split. Można pobrać projekt NetBeans w formacie zip. Uwaga, program nie waliduje zawartości plików i jest podatny na ich niepoprawną zawartość.

// Program prezentuje metody wykonywania operacji na plikach tekstowych,
// obiektów i binarnych. Operacje dotyczą informacji o samochodach, odczytywane
// dane są zapisywane w tablicy obiektów, operacje zapisu danych pobierają dane
// a tej samej tablicy.
// UWAGA: nie jest realizowana kontrola poprawności odczytywanych danych, błędy
// w pliku będą skutkować błędami w działaniu programu.

import java.io.BufferedReader;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.FileReader;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.io.RandomAccessFile;
import java.io.Serializable;
import java.util.StringTokenizer;

// Obiekty tej klasy będą zapamiętywane w tablicy, będą zapisywane i odczytywane
// do/z plkików różnych typów. Implementacja interfejsu Serializable jest
// konieczna dla obsługi plików obiektów, nie trzeba jej używać dla plików
// tekstowych i binarnych.
class Auto implements Serializable {
  String marka;
  String model;
  double pojemnosc;

  void pokaz() {
    System.out.println("  Marka: " + marka);
    System.out.println("  Model: " + model);
    System.out.println("Pojemność: " + pojemnosc);
  }
}

// Klasa prezentująca różne rodzaje plików i spososby realizacji operacji
// zapisu i odczytu
class EwidencjaAut {
  // Do tej tablicy będą odczytywane dane, z tej tablicy będą pobierane dane
  // zapisywane do plików
  private Auto[] auta = null;

  void pokaz() {
    if (auta == null) return;
    for (int nrAuta = 0; nrAuta < auta.length; ++nrAuta) {
      System.out.println("Auto nr: " + (nrAuta + 1));
      auta[nrAuta].pokaz();
    }
  }
  // Pliki tekstowe

  // Odczyt danych do tablicy z pliku tekstowego
  // Założenie pierwsza linia zawiera liczbę linii zawierających opisy aut
  // W kolejnych liniach:
  // marka model pojemność_silnika
  boolean oczytZPlikuTekstowego(String nazwaPliku) {
    try (BufferedReader plik = new BufferedReader(new FileReader(nazwaPliku))) {
      // Odczytanie liczby aut
      String linia = plik.readLine();
      auta = new Auto[Integer.parseInt(linia)];

      // Odczyt kolejnych linii opisu auta
      for (int i = 0; i < auta.length; ++i) {
        auta[i] = new Auto(); // Utwórz obiekt
        linia = plik.readLine(); // Czytaj linię

        // Prezentacja klasy StringTokenizer
        // Utworzenie tokenizera dla linii, separator to spacja
        StringTokenizer tok = new StringTokenizer(linia, " ");
        // Wyodrębnienie trzech elementów z linii
        auta[i].marka = tok.nextToken();
        auta[i].model = tok.nextToken();
        auta[i].pojemnosc = Double.parseDouble(tok.nextToken());
      }
    } catch (IOException e) {
      return false;
    }
    return true;
  }

  // Zapis danych z tablicy aut do pliku tekstowego
  // Założenie pierwsza linia zawiera liczbę linii zawierających opisy aut
  // W kolejnych liniach:
  // marka model pojemność_silnika
  boolean zapisDoPlikuTekstowego(String nazwaPliku) {
    try (BufferedWriter plik = new BufferedWriter(new FileWriter(nazwaPliku))) {
      // Zapis liczby aut do pliku
      plik.write(String.valueOf(auta.length));
      plik.newLine();

      // Zapis kolejnych aut
      for (int i = 0; i < auta.length; ++i) {
        // Prezentacja klasy StringBuilder
        StringBuilder linia = new StringBuilder();
        linia.append(auta[i].marka);
        linia.append(" ");
        linia.append(auta[i].model);
        linia.append(" ");
        linia.append(auta[i].pojemnosc);
        // Zapis linii "sklejonej" przez obiekt klasy StringBuilder
        plik.write(linia.toString());
        plik.newLine();
      }
    } catch (IOException e) {
      return false;
    }
    return true;
  }

  // Pliki obiektów

  // Zapis danych z tablicy aut do pliku obiektów
  // Założenie: plik rozpoczyna dana typu int, określająca liczbę aut
  boolean zapisDoPlikuObiektow(String nazwaPliku) {
    try (ObjectOutputStream plik = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream(nazwaPliku))) {
      // Zapis liczby aut
      plik.writeInt(auta.length);
      // Zapis kolejnych elementów tablicy
      for (Auto auto : auta)
        plik.writeObject(auto);
    } catch (IOException e) {
      return false;
    }

    return true;
  }

  // Odczyt danych z pliku obiektów, utworzenie tablicy
  // Założenie: plik rozpoczyna dana typu int, określająca liczbę aut
  boolean odczytZPlikuObiektow(String nazwaPliku) {
    try (ObjectInputStream plik = new ObjectInputStream(new FileInputStream(nazwaPliku))) {
      // Odczyt liczby aut i utworzenie tablicy
      auta = new Auto[plik.readInt()];
      // Odczyt kolejnych aut, ich liczba jest znana
      for (int i = 0; i < auta.length; ++i)
        auta[i] = (Auto) plik.readObject();
    } catch (IOException e) {
      return false;
    } catch (ClassNotFoundException e) {
      return false;
    }
    return true;
  }

  // Pliki binarne (pliki danych)

  // Zapis danych z tablicy aut do pliku binarnego
  // Założenie: plik rozpoczyna dana typu int, określająca liczbę aut
  public boolean zapisDoPlikuBinarnego(String nazwaPliku) {
    try (RandomAccessFile plik = new RandomAccessFile(nazwaPliku, "rw")) {
      // Zapis liczby aut do pliku
      plik.writeInt(auta.length);

      // zapis kolejnych aut
      for (Auto auto : auta) {
        plik.writeUTF(auto.marka);
        plik.writeUTF(auto.model);
        plik.writeDouble(auto.pojemnosc);
      }
    } catch (IOException e) {
      return false;
    }
    return true;
  }
  // Pliki binarne (pliki danych)

  // Odczyt danych z pliku binarnego, utworzenie tablicy
  // Założenie: plik rozpoczyna dana typu int, określająca liczbę aut
  boolean odczytZPlikuBinarnego(String nazwaPliku) {
    try (RandomAccessFile plik = new RandomAccessFile(nazwaPliku, "rw")) {
      // Odczyt liczby aut i utworzenie tablicy
      auta = new Auto[plik.readInt()];
      // Odczyt kolejnych aut, ich liczba jest znana
      for (int i = 0; i < auta.length; ++i) {
        auta[i] = new Auto(); // Utwórz obiekt
        auta[i].marka = plik.readUTF();
        auta[i].model = plik.readUTF();
        auta[i].pojemnosc = plik.readDouble();
      }
    } catch (IOException e) {
      return false;
    }
    return true;
  }
}

public class AutaNaPlikiRoznychTypow {
  public static void main(String[] args) {
    EwidencjaAut ew = new EwidencjaAut();

    System.out.print("Odczyt z pliku tekstowego: ");
    if (ew.oczytZPlikuTekstowego("auta.txt")) {
      System.out.println("OK");
      ew.pokaz();
    } else
      System.out.println("Błąd");

    System.out.print("Zapis do pliku tekstowego: ");
    if (ew.zapisDoPlikuTekstowego("auta.bak"))
      System.out.println("OK");
    else
      System.out.println("Błąd");

    System.out.print("Zapis do pliku obiektów: ");
    if (ew.zapisDoPlikuObiektow("auta.obj"))
      System.out.println("OK");
    else
      System.out.println("Błąd");

    System.out.print("Odczyt z pliku obiektów: ");
    if (ew.odczytZPlikuObiektow("auta.obj")) {
      System.out.println("OK");
      ew.pokaz();
    } else
      System.out.println("Błąd");

    System.out.print("Zapis do pliku binarnego: ");
    if (ew.zapisDoPlikuBinarnego("auta.bin"))
      System.out.println("OK");
    else
      System.out.println("Błąd");

    System.out.print("Odczyt z pliku binarnego: ");
    if (ew.odczytZPlikuBinarnego("auta.bin")) {
      System.out.println("OK");
      ew.pokaz();
    } else
      System.out.println("Odczyt z pliku obiektów: Błąd");

    wyeksportujZAkcyza("akcyza.txt", "auta.bin");
    ocenOplacalnosc("akcyza");
  }

  // Dodatkowe przykłady. W tych funkcjach nie korzystamy z tablicy aut ani
  // obiektów klasy Auto, nie korzystamy z obiektu klasy StringBuilder.

  // Funkcja odczytuje dane pojazdu z pliku binarnego o nazwie nazwaBinarnego
  // (format jak w ewidencji aut) i zapisuje do pliku (tekstowego o nazwie
  // nazwaTekstowego) odczytane dane uzupełnione informacją o akcyzie.
  // Auta o pojemności poniżej 2000 mają akcyzę 3.1% a auta o pojemności
  // większej niż 2000 18.65. Procent akcyzy należy dopisać na końcu każdej
  // linii zapisywanej do pliku tekstowego:
  // Mercedes SL 3500 18.6
  // Fiat 126p 650 3.1
  // Liczba aut nie ma być zapisywana do pliku tekstowego.
  static boolean wyeksportujZAkcyza(String nazwaTekstowego, String nazwaBinarnego) {
    try (
        BufferedWriter plikTxt = new BufferedWriter(new FileWriter(nazwaTekstowego));
        RandomAccessFile plikBin = new RandomAccessFile(nazwaBinarnego, "rw")
    ) {
      String marka, model, akcyza;
      double pojemnosc;
      // Odczyt liczby aut
      int liczbaAut = plikBin.readInt();
      // Odczyt kolejnych aut
      for (int i = 0; i < liczbaAut; ++i) {
        marka = plikBin.readUTF();
        model = plikBin.readUTF();
        pojemnosc = plikBin.readDouble();
        akcyza = (pojemnosc < 2000) ? "3.1" : "18.6";
        plikTxt.write(marka + " " + model + " " + pojemnosc + " " + akcyza);
        plikTxt.newLine();
      }
    } catch (IOException e) {
      return false;
    }
    return true;
  }

  // Funkcja otrzymuje jako parametr nawę pliku BEZ rozszerzenia (np. "plik").
  // Po dopisaniu do tej nazwy rozszerzenia ".txt" (powstaje "plik.txt") funkcja
  // otwiera do odczytu plik o tej nazwie, każda linia
  // z pliku ma następujący układ:
  // <marka> <model> <pojemnosc> <procent akcyzy>
  // np.:
  // Mercedes SL 3500 18.6
  // Fiat 126p 650 3.1
  // Zadaniem funkcji jest zapisanie do drugiego pliku tekstowego raportu
  // opłacalności, dla przykładu powyżej będzie to:
  // Mercedes SL drogo
  // Fiat 126p opłacalnie
  // Za auto opłacalne uważa się takie, którego pojemność jest mniejsza od 2000.
  // Nazwa pliku raportu powstaje poprzez doklejenie do nazwy przekazanej
  // parametrem nazwa rozszerzenia "rpt". Dodatkowo funkcja zapisuje do pliku
  // binarnego pary pojemnosci akcyza dla każdego auta. Nazwa pliku binarnego
  // powstaje poprzez doklejenie do nazwy przekazanej parametrem nazwa
  // rozszerzenia "bin". Rezulataem funkcji ma być liczba aut zklasyfikowanych
  // jako opłacalne, lub -1 gdzy wystąpoł błąd wejści-wyjścia.
  // Program używa funkcji split zamiast klasy StringTokenizer.
  static int ocenOplacalnosc(String nazwa) {
    String nazwaTekstowego = nazwa + ".txt";
    String nazwaBinarnego = nazwa + ".bin";
    String nazwaRaportu = nazwa + ".rpt";
    int ileOplacalnych = 0;

    try (
        BufferedReader plikTxt = new BufferedReader(new FileReader(nazwaTekstowego));
        RandomAccessFile plikBin = new RandomAccessFile(nazwaBinarnego, "rw");
        BufferedWriter plikRpt = new BufferedWriter(new FileWriter(nazwaRaportu))
    ) {
      String linia;

      while ((linia = plikTxt.readLine()) != null) {
        String[] elementyLinii = linia.split(" ");
        String marka = elementyLinii[0];
        String model = elementyLinii[1];
        double pojemnosc = Double.parseDouble(elementyLinii[2]);
        double akcyza = Double.parseDouble(elementyLinii[3]);
        plikBin.writeDouble(pojemnosc);
        plikBin.writeDouble(akcyza);
        plikRpt.write(marka + " " + model);
        if (pojemnosc > 2000)
          plikRpt.write(" drogo");
        else {
          plikRpt.write(" opłacalnie");
          ++ileOplacalnych;
        }
        plikRpt.newLine();
      }
    } catch (IOException e) {
      return -1;
    }
    return ileOplacalnych;
  }
}