Przegląd pliku z możliwością wyboru trybu wyświetlania

Wyświetlacz zawartości pliku tekstowego. Możliwe są dwa tryby wyświetlania: tekstowy i szesnastkowy. Domyślnym trybem jest tryb tekstowy. Nazwę pliku i tryb określają argumenty wywołania programu. Pierwszy to nazwa pliku do wyświetlenia, drugi to tryb wyświetlania – t dla trybu tekstowego, h dla szesnastkowego..

Gdy nazwa pliku nie została podana, program pyta o nią i domyślnie wyświetla podgląd tekstowy.

Przykłady wywołania programu (przy założeniu, że wersja wykonywalna nazywa się file_view):

file_view plik.txt
file_view plik.txt t
file_view plik.txt h
file_view

Program stanowi uzupełnienie wykładu z programowania w językach C/C++. Koncepcja przetwarzania plików przedstawiona została tutaj.

Do pobrania wersja źródłowa pliku (file_view.c).

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include <string.h>

/* Liczba linii na jednej stronie - ekranie */
#define PAGE_LENGTH 24

/* Maksymalna dlugość linii -- dla dłuższych linii
  program nie będzie działal prawidłowo */
#define TEXT_BUFFER_LEN 256
#define HEX_BUFFER_LEN  19

void pause_if_necessary(int lines_counter)
{
 if((++lines_counter % PAGE_LENGTH) == 0) /* Czy ekran zapełniony? */
 {
   printf( "---- Press Enter for more ----" );
   (void)getchar(); /* Czekanie na Enter */
 }
}

void text_view(FILE * file)
{
 char buffer[TEXT_BUFFER_LEN]; /* Bufor na odczytywane znaki */
 int lines = 0;        /* Licznik linii zapełniających ekran */

 /* Odczytuj kolejne linie tekstu */
 putchar('\n');
 while(fgets(buffer, TEXT_BUFFER_LEN, file) != NULL)
 {
  printf("%s", buffer);
  pause_if_necessary(++lines);
 }
}

void hex_view(FILE * file)
{
 unsigned char buffer[HEX_BUFFER_LEN]; /* Bufor na odczytywane znaki */
 int in_chars;        /* Liczba znaków odczytanych z pliku */
 int lines = 0;       /* Licznik linii zapełniających ekran */
 int i;
 /* Odczytuje kolejne bloki, zapamiętuje w zmiennej in_chars ile
   wczytano znaków za kazdym razem. Jeżeli wczytano < 0 to
   wystąpił koniec pliku
 */
 putchar('\n');
 while((in_chars = fread(buffer, 1, HEX_BUFFER_LEN, file)) > 0)
 {
   /* Wyświetla zawartość bufora szesnastkowo, na dwoch pozycjach,
    z wiodącym zerem, dużymi literami - specyfikacja %02X */
  for(i = 0; i < HEX_BUFFER_LEN; i++)
   if(i < in_chars)
    printf("%02X ", buffer[i]);
   else /* Gdy w buforze jest mniej znaków, zwykle ostatni odczyt z pliku */
    printf("  ");
  printf("| "); /* Separator części szesnastkowej od ASCII */
  /* Wyświetla bufor jako ASCII o ile można, jeżli nie
    to wyswietla '.' */
  for(i = 0; i < in_chars; i++)
    printf("%c", isprint(buffer[i]) ? buffer[i] : '.');
  putchar('\n');
  pause_if_necessary(++lines);
 }
}
char * read_string(char * buffer, size_t buffer_len)
{
 // Funkcja fgets pozwala zabezpieczyć się przed
 // przepełnieniem bufora, stosujemy zamiast funkcji gets.
 // Funkcja ta jednak pozostawia znak '\n' na końcu linii,
 // trzeba go usunąć. Można posłużyć się długością łańcucha
 // i manipulować indeksami, ja wolę poszukać czy nadmiarowy
 // znak występuje i przyciąć łańcuch na jego pozycji
 char * new_line_char;
 fgets(buffer, buffer_len - 2, stdin);
 if((new_line_char = strchr(buffer, '\n')) != 0)
  *new_line_char = '\0';
 return buffer;
}
int main(int argc, char *args[])
{
  char file_name[256]; /* Bufor na nazwę pliku */
  FILE * file;     /* Wskaźnik otwieranego pliku */
  int view_mode = 't'; /* Jaki jest tryb wyświetlania */
  if(--argc == 0) /* Czy nazwa pliku występuje w linii komend? */
  {
   printf("Enter a filename: "); /* Zapytaj o nazwę pliku */
   read_string(file_name, 256); /* Wczytaj nazwe pliku */
  }
  else
  {
   /* Pobierz nazwę pliku z pierwszego parametru wywołania */
   strcpy(file_name, args[1]);
   /* Opcja wyświetlania z drugiego parametru,o ile istnieje */
   if(argc == 2)
    view_mode = tolower(args[2][0]);
  }
  /* Próba otwarcia pliku */
  if((file = fopen( file_name, "rb")) == NULL)
  {
   printf("Sorry, can't open \"%s\" press Enter...", file_name);
   (void)getchar();
   return EXIT_FAILURE;
  }
  /* Wybór funkcji wyświetlającej */
  switch(view_mode)
  {
   case 'h' : hex_view(file);
        break;
   case 't' :
   default : text_view(file);
        break;
  }
  fclose(file);
  puts("\n---- Press Enter to quit ----" );
  (void)getchar();
  return EXIT_SUCCESS;
}